Gràcies per la teva col·laboració
 
Informar-te que tant el correu electrònic que facilitaràs per omplir l’enquesta com les opinions que reflecteixis en la mateixa, seran tractats segons l’establert en el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT I DEL CONSELL D'EUROPA, de 27 d'abril de 2016 i en compliment dels articles 28 al 33 de la Llei 3/2018 de protecció de dades i garantia dels Drets digitals exposa que les dades personals són tractats de manera licita, lleial i transparent en relació amb l'interessat, per Innovación y Cambio Sl. , empresa subcontractada per realitzar uns treballs d’anàlisis, i en cap cas es facilitaran opinions nominatives al Club Nàutic Llançà, sinó únicament els resultats globals amb la finalitat d’analitzar l’opinió general dels clients.

Gracias por tu colaboración

Informarte que tanto el correo electrónico que facilitarás para rellenar el cuestionario como las  opiniones que reflejes en la misma, serán tratados según lo establecido en REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO Y DEL CONSEJO DE EUROPA,  de 27 de abril de 2016 y en cumplimiento de lo artículos 28 al 33 de la Ley 3/2018 de protección de datos y  garantía de los derechos digitales expone que los datos personales son tratados de manera licita, legal y transparente en relación con el interesado por Innovación y Cambio, sl,, empresa subcontratada para realizar unos trabajos de análisis, y  en ningún caso se facilitarán opiniones nominativas al Club Nàutic LLançá, si no únicamente los resultados globales con la finalidad de analizar la opinión general de los clientes.

Merci de votre collaboration

Nous tenons à vous informer que l'adresse e-mail que vous fournissez pour remplir l'enquête et les opinions que vous y reflétez seront traités conformément aux dispositions du RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT ET DU CONSEIL DE L'EUROPE, du 27 Avril 2016 et conformément aux articles 28 à 33 de la loi 3/2018 sur la protection des données et la garantie des droits numériques stipule que les données à caractère personnel sont traitées de manière licite, loyale et transparente vis-à-vis de l'intéressé, pour Innovación y Cambio, SL. , une entreprise sous-traitée pour effectuer des travaux d'analyse, et en aucun cas des avis nominatifs ne seront fournis au Club Nàutic Llançà, mais uniquement les résultats globaux afin d'analyser l'opinion générale des clients.


Question Title

* 1. Correu electronic / Correo electronico / Email

Question Title

* 2. Ets soci del Club Nàutic Llançà ? / ¿Eres socio del Club Nàutic Llançà? / Êtes-vous membre du Club Nàutic Llançà?

Question Title

* 3. En quin concepte utilitzes o has utilitzat un amarrador del Port de Llançà ? / ¿En qué concepto utilizas o has utilizado un amarre del Port de Llançà? / Dans quel concept utilisez-vous ou avez-vous utilisé un amarrage du Port de Llançà ?

Question Title

* 4. Consideres que el club disposa dels serveis necessaris per facilitar la teva activitat nàutica? / ¿Consideras que el club dispone de los servicios necesarios para facilitar tu actividad náutica? / Considérez-vous que le club dispose des services nécessaires pour faciliter votre activité nautique ?

Question Title

* 5. Quina consideres que és la qualitat dels serveis en general? / ¿Cuál consideras que es la calidad de los servicios en general? / Quelle est selon vous la qualité des services en général ?

Question Title

* 6. Reps una atenció proactiva durant la prestació dels serveis per part dels nostres equips humans DE MARINERIA?  / ¿Recibes una atención proactiva durante la prestación de los servicios por parte de nuestros equipos humanos DE MARINERIA?  / Recevez-vous une attention proactive lors de la fourniture de services par nos équipes humaines DE MARINS?

Question Title

* 7. Reps una atenció proactiva durant la prestació dels serveis per part dels nostres equips humans DE ADMINISTRACIÓ?  / ¿Recibes una atención proactiva durante la prestación de los servicios por parte de nuestros equipos humanos DE ADMINISTRACIÓN?  / Recevez-vous une attention proactive lors de la fourniture de services par nos équipes humaines D'ADMINISTRATION?

Question Title

* 8. Quina és la teva valoració global de les instal·lacions del club respecte als espais, ordre i netedat? / ¿Cuál es tu valoración global de las instalaciones del club respecto a los espacios, orden y limpieza? / Quelle est votre appréciation globale des installations du club en termes d'espace, d'ordre et de propreté ?

Question Title

* 9. En general, quin és el teu nivell de satisfacció? / En general, ¿cuál es tu nivel de satisfacción? / En général, quel est votre niveau de satisfaction?

Question Title

* 10. Utilitza aquest espai si desitges fer-nos arribar els teus comentaris i suggeriments / Utiliza este espacio si deseas hacernos llegar tus comentarios y sugerencias. / Utilisez cet espace si vous souhaitez nous faire part de vos commentaires et suggestions.

0 de 10 respondidas
 

T