Question Title

* 1. Considero que les sortides que es realitzen a l'escola són prou freqüents
I consider the excursions are frequent enough

Question Title

* 2. Em sento escoltat pels mestres quan faig una consulta o  tinc un problema.
I feel listened to by the teachers when I ask a question or I have a problem

Question Title

* 3. Em sento segur/a a l'escola.
I feel safe at school.

Question Title

* 4. Les diferències culturals es respecten a l'escola.
Cultural differences are respected at school

Question Title

* 5. La meva família ha estat implicada en les activitats que l'escola  ha proposat ( Erasmus Plus,  Spring Celebration...).
My family has been involved in the activities that the school has proposed (Erasmus Plus, Spring Celebration ...)

Question Title

* 6. L'estat dels patis és adequat.
The playgrounds are in good condition.

Question Title

* 7. És motivador anar a l'escola.
It is motivating to go to school.

Question Title

* 8. L'horari escolar és adequat.
Our timetable is adequate.

Question Title

* 9. Els lavabos estan en bon estat
Toilets are in good condition

Question Title

* 10. La calefacció funciona correctament a totes les aules.
The heating system works well in all classes.

T