TRANSPORTS DE BARCELONA, SA, amb número de CIF A-08016081, i FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, SA, amb número de CIF A-080005795 (d’ara endavant TMB, quan siguin designades conjuntament). Ambdues societats amb domicili social a Barcelona, carrer 60, número 21-23, Sector A Polígon Industrial Zona Franca, 08040 Barcelona, organitzen una CAMPANYA, denominada ‘Davant la sequera, fes la teva part!’ (d’ara endavant, campanya).

1. OBJECTE


És objecte d’aquesta campanya aconseguir una reducció del consum d’aigua dels treballadors i treballadores de TMB com a conseqüència de les problemàtiques detectades arrel de l’episodi de sequera declarat a Catalunya.

Per fer-ho, la campanya “Davant la sequera, fes la teva part!” estableix com a incentiu l’atorgament de diferents premis (conforme clàusula sisena) per als treballadors i treballadores de TMB que demostrin una reducció significativa del consum d’aigua del seu domicili habitual, comparant el percentatge de disminució dels m3 d’aigua consumits del mes de juny de 2023 respecte el juny de 2022.

2. DURADA

Aquesta campanya s’inicia a les 00:00 h del dia 22 de març de 2023 i finalitza a les 23:59 h del 30 de setembre de 2023. No s’admetrà cap participació fora d’aquest termini.

3. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Per participar en aquesta promoció és imprescindible:
 • Ser major d’edat.
 • Ser empleat/ada de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A o Transports de Barcelona S.A.
 • Estar enregistrat en el formulari d’inscripció d’aquesta campanya i adjuntar la informació requerida.
 • Tenir domicili habitual a Espanya. Es considerarà domicili habitual a efectes d’aquesta promoció, l’última adreça que consti al SAP abans de l’inici d’aquesta campanya.
 • En el cas que hi hagi una unitat familiar conformada per més d’un treballador o treballadora de TMB, únicament podrà participar un membre de la unitat familiar que acrediti el compliment dels altres requisits d’aquesta campanya. A tal efecte, es considerarà una mateixa participació aquella realitzada per diferents treballadors i treballadores que convisquin en el mateix domicili i unitat familiar
La participació en aquesta promoció és gratuïta i no exigeix la compra de cap producte o l’adquisició de cap servei.

4. INSCRIPCIÓ

Per participar en aquesta promoció cal emplenar el formulari creat a tal efecte i adjuntar tota la documentació requerida per demostrar el compliment dels requisits.

Aquest formulari s’obrirà a partir del dia 12 de juliol i romandrà obert fins l’últim dia de la promoció, 30 de setembre a les 23:59h.

En concret, serà necessari adjuntar al formulari les factures corresponents als mes de juny de 2022 i juny de 2023 corresponents al consum d’aigua del domicili habitual dels o les participants.

Les dades facilitades han de ser completes, veraces i els participants han de mantenir-les actualitzades.

En cas que les dades relatives al domicili no coincideixin amb les que consten registrades al SAP en el moment de la inscripció, el participant haurà d’aportar documentació acreditativa que demostri que la residència habitual coincideix amb l’adreça establerta a les factures adjuntades (com ara bé, el certificat d’empadronament).

Per participar-hi, l’usuari, un cop acceptades les presents bases, haurà de pitjar el botó “Participa-hi”.

5. DESENVOLUPAMENT DE LA CAMPANYA

La mecànica de selecció dels guanyadors es farà durant el mes d’octubre de 2023 mitjançant la comprovació per part del Departament de Medi Ambient de les factures adjuntades pels participants al formulari conforme la clàusula 4 d’aquestes bases.

6. PREMIS

Els premis d'aquesta promoció són:
 • 1 ampolla d'aigua fabricada amb acer inoxidable i logotipada, per cada treballador o treballadora que demostri una reducció del consum d’aigua del seu domicili habitual conforme les bases d’aquesta promoció.
 • 10 cistelles de productes ecològics valorades en 50€ cadascuna per als treballadors i treballadores que demostrin haver reduït en més percentatge el consum d’aigua del seu domicili habitual conforme a les bases d’aquesta promoció.
7. CONDICIONS DELS PREMIS

Els premis són personals i intransferibles i no podran ser bescanviables per diners ni per altres productes o serveis.

Per al lliurament dels premis, els guanyadors hauran d’acreditar la seva identitat mitjançant l’exhibició del passi d’empleat. En cas de manca d’acreditació en els termes exposats, s’entendrà que el guanyador renuncia al premi, i passarà al següent classificat.

Els guanyadors podran gaudir dels premis d’acord amb les seves condicions d’utilització.

Els premis només inclouen els productes o serveis expressament indicats. Qualsevol altre servei o despesa serà per compte i a càrrec del guanyador.


8. ELECCCIÓ DELS GUANYADORS

Els guanyadors s’escolliran entre els treballadors i treballadores que hagin:
 • Omplert les dades i aportat correctament les factures d’aigua del domicili habitual conforme la clàusula 4 i 5 d’aquestes bases.
 • Demostrat una reducció del consum d’aigua, considerant que es produeix una disminució del consum quan existeix una reducció percentual del consum de m3 d’aigua del mes de Juny de 2023 respecte el mes de Juny de 2022.
En concret, entre els treballadors i treballadores que compleixin els dos requisits anteriors, s’atorgarà:
 • A cada treballador o treballadora que demostri la reducció del consum d’aigua del seu domicili habitual rebrà com a obsequi una ampolla d'aigua fabricada amb acer inoxidable i logotipada.
 • Als 10 treballadors o treballadores que hagin reduït en més percentatge el consum d’aigua del seu domicili habitual rebran addicionalment, un lot de productes ecològics valorat en 50 €.
9. LLIURAMENT DELS PREMIS

TMB es comunicarà via telefònica o per correu electrònic durant el mes de novembre de 2023 amb els guanyadors. En cas de no obtenir resposta, el guanyador quedarà desqualificat i el seu premi es podrà atorgar al següent classificat.

Els premis només es lliuraran a l’oficina de Santa Eulàlia (C/ de Santiago Ramón y Cajal Núm.2). Per obtenir el premi, caldrà acreditar-ne la identitat mitjançant l’exhibició del passi d’empleat, i coincidir amb la que consta al formulari de participació.

Totes les despeses que tingui el guanyador per recollir el premi seran pel seu compte i càrrec.

10. PROTECCIÓ DE DADES

TMB l’informa que tractarà les seves dades de caràcter personal com a Responsable del Tractament, amb la finalitat de gestionar les participacions al concurs ‘Davant la sequera fes la teva part!’:

Responsables del Tractament:
 • Transports de Barcelona, SA, amb CIF número A08016081
 • Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, amb CIF número A08005795
Ambdues de manera conjunta “Corresponsables del Tractament” o “TMB” amb adreça:

Adreça postal: carrer 60, número 21-23, sector A, polígon industrial de la Zona Franca, 08040 Barcelona

Adreça electrònica: dpd@tmb.cat

Telèfon: 900 70 11 49

Tipologia d'interessats: empleats

Tipologia de les dades personals:
 • Nom i cognoms
 • Número d’empleat
 • Domicili
 • Dades de contacte (adreça electrònica i telèfon)
 • Imatge (només en el cas dels guanyadors; requerirà prèvia subscripció de document de cessió de drets d’imatge)
Qualsevol altra dada addicional que pogués constar a les factures aportades pels participants no serà objecte de tractament als efectes d’aquest concurs.

Finalitat: Gestionar la participació al concurs ‘Davant la sequera, fes la teva part!’, des del registre fins a la declaració de guanyadors i recollida de premis.

Legitimació: 6.1.a) Consentiment de l’interessat

Comunicació de les dades: Amb caràcter general, les dades dels participants no seran comunicades a tercers a excepció d’obligacions legals.

En el cas dels guanyadors del concurs, el seu nom i cognoms, així com la seva imatge durant la recollida de premis, podrien ser difosos a través dels mitjans de comunicació interna (Intranet de TMB, esdeveniments interns, accions formatives, presentacions internes) així com a través de les xarxes socials en les que TMB té presència. Els guanyadors hauran de subscriure el corresponent document de cessió de la pròpia imatge, autoritzant o no la captació i difusió d’aquesta.

Conservació de les dades: Les dades seran conservades fins a la finalització del concurs i declaració dels guanyadors, moment a partir del qual seran degudament suprimides.

Transferències internacionals: No se’n preveuen.

Mesures de seguretat: TMB manté els nivells de seguretat necessaris, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la categoria de les dades emmagatzemades i els riscos, per protegir les seves dades de caràcter personal de pèrdues fortuïtes i accessos, tractaments o revelacions no autoritzats.

Exercici de drets: Drets que els assisteixen: accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició del tractament, a no ser objecte de decisions individuals automatitzades i portabilitat enviant una sol·licitud a dpd@tmb.cat.

Per a més informació sobre la gestió de les dades personals a TMB, visiti l’espai web https://www.tmb.cat/ca/politica-proteccio-dades-personals.
11. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

TMB no es fa responsable:
 • De les mesures de tot tipus que qualsevol autoritat pogués prendre contra els participants per l'incompliment dels requisits exigits tant per a la participació en aquesta campanya com per al gaudi dels premis.
 • Dels danys i/o perjudicis de qualsevol tipus i per qualsevol motiu que els participants ocasionin a TMB, llurs empleats i/o tercers derivats directament o indirectament de la seva participació en aquesta campanya, especialment, i a títol merament indicatiu, dels derivats de l’incompliment de les presents bases, de les instruccions i recomanacions donades per TMB o de la normativa vigent.
 • De les sancions, indemnitzacions i qualsevol tipus de pagament derivat directament o indirectament de l’actuació o omissió dels participants i, especialment, dels guanyadors.
 • Dels problemes d’accés, disponibilitat i funcionament d’Internet i en especial del correu electrònic i dels portals a través dels quals es desenvolupa la campanya.
 • De la impossibilitat de contactar amb els guanyadors i reserves per causes alienes a la voluntat de TMB.
 • Dels canvis d’horaris, de calendari i d’organització d’aquesta campanya.
 • De qualsevol incidència o reclamació que tingui lloc després del lliurament del premi.
12. RESERVA I LIMITACIONS

TMB es reserva el dret d’anul·lar aquesta campanya, suspendre-la, o bé canviar-ne algunes condicions per causes tècniques o de qualsevol altra índole alienes a la seva voluntat i que no puguin complir amb el desenvolupament normal de la campanya, segons s’estipula en aquestes bases.

TMB descartarà aquelles participacions que siguin abusives, falses o fraudulentes.

13. CONTACTE

Els participants que vulguin sol·licitar informació sobre aquesta campanya hauran de formular les seves consultes a través de l’adreça electrònica següent: mediambient@tmb.cat

14. NORMATIVA APLICABLE

Aquesta promoció es regeix per les presents bases i per la legislació espanyola.

15. OBLIGACIONS FISCALS

Els premis objecte d’aquesta promoció estan subjectes a allò que estableix la normativa reguladora de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

16. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

El simple fet de participar en aquesta promoció implica la total acceptació d'aquestes bases. La manifestació en contra implicarà l'exclusió del participant d'aquesta campanya, amb total indemnitat per a TMB.

Barcelona, 12 de juliol de 2023

T