Ens agradaria que ens valoréssiu l’utilitat d’aquesta eina

* 1. Considereu útil aquesta eina? Valorar de 1-10

* 2. Considereu fàcil el seu ús? Valorar de 1-10

* 3. Què hi trobeu a faltar?

* 4. Com la milloraríeu?

T