Question Title

* 1. Quines són les seves dades de contacte?

Question Title

* 2. Si prefereix ser contactat un dia i/o hores concretes, ens ho pot indicar aqui.

Question Title

* 3. Necessitem que accepti la política de privacitat:
En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, informem que les dades personals proporcionades per vostè mitjançant aquest qüestionari seran tractades amb la finalitat de complir amb els objectius de l’informe del BARÒMETRE DE LA DONA TIC A CATALUNYA i que no seran transferides a tercers sense el consentiment previ i exprés de la persona afectada, excepte per l'empresa asignada a fer el seguiment i anàlisi dels resultats de la mateixa. La Fundació Cercle Tecnològic es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a salvaguardar la informació d’acord amb els requeriments establerts a l’anomenat Reglament.

Question Title

Imatge

T