DIF-IMP-008 - Autorització imatge tallers 

Question Title

* 1. Nom 

Question Title

* 2. Cognoms 

Question Title

* 3. DNI/NIE 

Question Title

* 4. Autorització de participació

Question Title

* 5. Tractament de la imatge 

De conformitat amb la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), Fundació Parc Científic de Barcelona, com a responsable del tractament, li facilita la següent informació:

Finalitat del tractament: Captar i enregistra la meva imatge en el decurs de les activitats que realitzi a les instal·lacions del PCB i la seva posterior publicació en les pàgines web del PCB i perfils de xarxes socials del PCB per complir amb la nostra tasca de difusió i divulgació de la ciència i la recerca.

Legitimació: El consentiment prestat amb la signatura d’aquest document.

Conservació: Mentre l’interessat no s’oposi a aquest tractament.

Comunicació: No cedirem dades a tercers llevat que existeixi una obligació legal. Fundació PCB l’informa que un cop publicades les imatges, aquestes podran ser accedides pels usuaris que visitin la nostra pàgina web i perfils de xarxes socials corporatius.

Drets: Pot revocar el consentiment aquí prestat o exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat, adreçant-se a:                             

· Responsable: Fundació PCB - c/ Baldiri i Reixac 10-12, 08028, Barcelona – info@pcb.ub.cat.

· Delegat de Protecció de Dades – dpo@pcb.ub.cat  

En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat/).

T