Introducció

Agraïm la seva participació i preguem que respongui amb sinceritat a les qüestions plantejades, això ens permetrà aconseguir reflectir la situació real de la ciberseguretat industrial a Catalunya. Una vegada recollides i analitzades les dades d'aquesta enquesta li enviarem un informe amb els resultats a l'adreça de correu electrònic que ens faciliti a continuació.

CCI (Centre de Ciberseguretat Industrial, https://www.cci-es.org) és una organització independent, sense ànim de lucre, la missió del qual és impulsar i contribuir a la millora de la Ciberseguretat Industrial, en un context en què les organitzacions de sectors com el de fabricació, distribució o l'energètic juguen un paper crític en la construcció de la Societat actual, com a puntals de l'estat del benestar.

Amb la col·laboració de:

__________________________________________________________________________________

De conformitat amb el nou Reglament General de Protecció de Dades (en endavant RGPD) UE 2016/679 de 27 d'abril de 2016, les dades subministrades per l'usuari quedaran incorporades en un fitxer automatitzat, el qual serà utilitzat exclusivament per a la finalitat descrita en la política de privacitat. Aquestes dades seran les imprescindibles per poder prestar el servei requerit per l'usuari. 

Les dades que es recullin es tractaran informàticament o seran arxivades amb el consentiment de l’usuari, que té el dret a decidir qui pot tenir les seves dades, per a què les farà servir, sol·licitar que siguin exactes i que s'utilitzin per a la fi per a la qual han estat recollides, amb les excepcions previstes en la legislació vigent. 

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, prenent les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, o tractament o accés no autoritzat. 

L'usuari pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en el Reglament, dirigint-se al Centro de Ciberseguridad Industrial en el domicili que consta en l'encapçalament de la política de seguretat. 

Les dades de caràcter personal objecte del tractament automatitzat només podran ser cedides, per al compliment de fins directament relacionats amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el previ consentiment de l'afectat.

T