Per començar a treballar en la diagnosi del Pla d’actuació d’aquesta prova pilot, l’Ajuntament de Rubí, el Fòrum Empresarial Cecot Rubí i les Associacions empresarials dels 4 PAE, us demanem que dediqueu 3 minuts del vostre temps a col·laborar amb nosaltres responent aquest formulari que té la finalitat de recollir els interessos i les necessitats del teixit productiu.

Moltes gràcies per a la seva col·laboració.
Dades identificatives de la persona que respon el formulari i l’empresa a la que representa:

Question Title

* 1. Nom i cognoms:

Question Title

* 2. Correu electrònic de contacte:

Question Title

* 3. Telèfon de contacte:

Question Title

* 4. Nom comercial de l'empresa:

Question Title

* 5. NIF de l'empresa:

Question Title

* 6. Polígon on s'ubica l'empresa:

Question Title

* 7. Adreça de la nau on es desenvolupa l'activitat:

Question Title

* 8. Règim de tinença de la nau on es desenvolupa l'activitat:

Preguntes relacionades amb la Prova pilot d’una Àrea Urbana de Promoció Econòmica a Rubí

Question Title

* 9. Sap què és una Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU)?

Podrà trobar més informació aquí.
(*) S'entenen com a actuacions suplementàries que no substitueixen les competències i els serveis municipals que presta l'Ajuntament

Question Title

* 11. Hi ha altres funcions no recollides en el llistat anterior que creu que podrien cobrir-se amb una APEU? En cas afirmatiu, indiqui-les aquí:

Question Title

* 12. En aquests moments, i a títol merament indicatiu, creu que a la seva empresa li interessaria que tirés endavant una APEU?

Question Title

* 13. Si pot, indiqui’n els motius:

Question Title

* 14. A continuació, si ho desitja, podrà fer qualsevol altre comentari o aportació que consideri escaient:

Question Title

* 15. L'informem que de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’Ajuntament de Rubí és el responsable del tractament de les seves dades personals sent la finalitat d'aquest tractament garantir l'atenció deguda a les persones interessades i millorar la qualitat del servei. La legitimació per a dur a terme aquest tractament és el compliment d'una missió realitzada en interès públic. Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió (“dret a l'oblit”), limitació, portabilitat i oposició dirigint-se a l'adreça comitedeseguretat@ajrubi.cat o dirigint-se a els oficines d'atenció a la Pl. Pere Aguilera, 1. 08191 Rubí. Així mateix, té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (apdcat.gencat.cat). Les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb la normativa. Les dades que ens facilitin no es cediran a tercers, excepte obligació contractual o legal i els convenis amb les administracions públiques competents. Pot contactar amb el Delegat de protecció de Dades per correu electrònic a delegatprotecciodades@ajrubi.cat.

T