Enquesta Participació Ciutadana

Amb l'objectiu de dissenyar una nova governança de les polítiques socials des d'una visió integral el I Pla Municipal d'Inclusió i Cohesió Social d'Alginet, serà elaborat transversalment vinculant a diferents agents socials i recursos del territori d'una manera activa i participativa. Per a dur a terme aquest Pla se sol·licita la participació ciutadana de diverses maneres, sent un d'ells el següent formulari, li convidem a contestar perquè forme part d'aquest Pla.

Question Title

* 1. Amb quin gènere s'identifica

Question Title

* 2. En quin grup d'edat està?

Question Title

* 3. Quin és el seu nivell d'estudis?

Question Title

* 4. A què es dedica?

Question Title

* 5. La seua Nacionalitat?

Question Title

* 6. Quin considera que és el principal problema, a l'àmbit de desigualtat i exclusió social, que hi ha a Alginet

Question Title

* 7. Quin col·lectiu creu que és el més l'afecta pels problemes de desigualtat i exclusió social?

Question Title

* 8. Quin creu que és la raó principal per la qual es pot patir exclusió social?

Question Title

* 9. Pensa vosté que els següents grups de persones estan protegits?

  MOLT SUFICIENT POC INSUFICIENT
Desocupats
Persones majors
Malalts
Persones amb diversitat funcional
Immigrants
Dones
Infància i joventut
Persones drogodependents

Question Title

* 10. Sap d'algun barri o zona d'Alginet més afectada per la desigualtat i l'exclusió social?

Question Title

* 11. Coneix els Plans, Programes i recursos municipals orientats a garantir el benestar social dels ciutadans d'Alginet?

Question Title

* 12. Si els coneix. Com valora aquests programes?

Question Title

* 13. Com qualificaria la seua situació personal i familiar a nivell socioeconòmic?

Question Title

* 14. Com valora el seu risc d'entrar en processos de pobresa o exclusió social?

Question Title

* 15. Quins motius li podrien portar a entrar en processos de pobresa o exclusió social?

Question Title

* 16. Algú del seu cercle pròxim es troba en una situació de pobresa o exclusió social?

Question Title

* 17. Si haguera de valorar la importància de cadascuna de les àrees per a combatre la pobresa i l'exclusió social, valore de l'1 al 5 (Sent 1 poc important i 5 de màxima importància)

  1 2 3 4 5
Protecció del medi ambient
Desenvolupament en les noves tecnologies
Igualtat d'oportunitats
Seguretat Ciutadana
Sanitat pública
Protecció del treballador
Ocupació
Educació i formació
Habitatges

Question Title

* 18. Creu que els veïns i veïnes d'Alginet tenen suficient informació per a poder accedir a les ajudes socials, que des de l'ajuntament es poden prestar?

Question Title

* 19. Coneix o ha participat en alguna acció desenvolupada a Alginet que facilite la inserció laboral o social de persones en situació de vulnerabilitat?

Question Title

* 20. Creu que la pandèmia del Covid-19 està influint en l'augment de l'exclusió i desigualtat social?

T