Screen Reader Mode Icon

Consulta á poboación para a definición de prioridades de actuación

Tui  foi un dos nove concellos galegos escollidos polo Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana  para realizar un proxecto piloto do Plan de Acción da Axenda Urbana Española. É por este motivo, que se  lanza esta consulta dixital  para solicitar  a implicación da veciñanza, e coñecer a súa opinión sobre as prioridades nos investimentos e fondos que cheguen ao concello nos vindeiros anos.
Aparte de tratarse dun cuestionario anónimo, debe saber que todos os datos recabados serán tratados con total confidencialidade e privacidade; o tratamento dos mesmos, será responsabilidade da empresa encargada da eleboración do proceso participativo ligado ao Plan de Acción da AU,  empregándose unicamente de xeito estatístico segundo a LOPD.
Agradecéndolles de antemán o seu interese e colaboración, pregámoslle que cubra e difunda -se así o entende- o presente cuestionario online. 

Question Title

* 2. Pode indicarnos a súa franxa de idade?

Question Title

* 3. Indique o seu xénero

Question Title

* 4. Na súa opinión, cales dirías que son os principais RETOS e DESAFÍOS aos que debe enfrontarse Tui de aquí ao ano 2030?

Question Title

* 5. A continuación, solicitámoslle que  valore  (do 1 ao 10 -sendo o 1 nada importante, e o 10 moi importante-) os seguíntes aspectos socioeconómicos

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fomentar o comercio local e de proximidade
Impulsar as actividades turísticas respetuosas co medio ambiente
Fomentar a economía circular (reducir, reparar, reutilizar, reciclar, etc.)
Promover e facilitar proxectos industrias (hidróxeno verde, parques eólicos, solo industrial, etc.)
Crear novos programas de emprego e de apoio a persoas autónomas e emprendedoras, especialmente para xente nova
Aumentar as políticas sociais e o apoio as persoas en risco de exclusión social
Implementar programas de prevención fronte a xenofobia, homofobia ou machismo
Atender ao envellecemento poboacional con máis servizos e equipamentos axeitados
Potenciar o rol e a entidade da Eurocidade

Question Title

* 6. A continuación, solicitámoslle que  valore  (puntuando do 1 ao 10 -sendo o 1 nada importante, e o 10 moi importante-) os seguíntes aspectos relacionados co medio ambiente, o urbanismo e a mobilidade

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Xestionar os recursos (auga, enerxía, materiais...) buscando o aforro, a eficiencia, a reciclaxe e a reutilización
Fomentar a mobilidade sostible: a pé, bicicleta…
Favorecer o espazo público destinado ao peón fronte a aquel destinado ao automóbil
Conservar a biodiversidade e protexer o medio natural
Aumentar a recollida selectiva e o tratamento dos residuos urbanos
Mellorar a conectividade entre as zonas rurais e o casco urbano
Rexenerar as rúas, prazas, beirarrúas, parques e espazos públicos
Potenciar a calidade e o confort do espazo público mediante a redución de contaminación (ambiental, acústica, lumínica...)

Question Title

* 7. A continuación, valore tamén do 1 ao 10,  a importancia dos  seguíntes aspectos relacionados cos ámbitos da vivenda e da enerxía

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Facilitar o acceso á vivenda: mercado de alugueiro accesible, programas de vivenda pública
Fomentar a construcción de vivenda de protección oficial
Incentivar a recuperación de vivendas e edificios degradados do casco histórico
Mellorar o aforro e a eficiencia enerxética das vivendas (e dos edificios públicos)
Promover as comunidades enerxéticas (aquelas que teñen a capacidade de xerar a enerxía que consumen, ben sexan polígonos industriais ou mesmo comunidades de veciños/as)

Question Title

* 8. E por ultimo, como valora a  importancia dos seguintes RETOS e DESAFÍOS de aquí ata o ano 2030?

  Moi importante Algo importante Pouco importante Nada importante
Impulsar a administración electrónica e dixital
Promover a capacitación tecnolóxica nos eidos da educación, a empresa e a sociedade en xeral (mocidade, persoas maiores, autónomos/as, asociacións, etc.)
Fomentar a participación cidadá na xestión cotiá do Concello (goberno aberto, transparencia, procesos participativos, etc.)
Promover a cooperación e a coordinación entre o Concello e outras administración e instituciones públicas

Question Title

* 9. Podería propór algunha(s) ACTUACIÓN(S) ou PROXECTO(S) concreto(s) que lle gustaría que se tivera(n) en conta para abordar e desenvolver os retos e desafíos comentados nos apartados anteriores?

Question Title

* 10. E para rematar, ten algunha proposta para impulsar á mellora ou recuperación das conexións/vías tradicionais, ou roteiros de valor ambiental, do municipio?

Question Title

* 11. No caso de estar interesado/a en facer parte da elaboración deste proceso, pode deixar aquí os e-mail ou nº de tlf,  para recibir máis información e poder ser convidado/a a futuros encontros participativos. Lembramoslle que este cuestionario é de caracter ANONIMO e os seus datos NON serán empregados para outras finalidades distintas ás da redacción do Plan de Acción da Axenda Urbana de Tui.

0 de 11 respondidas
 

T