El Pla Local d’Habitatge (PLH) és l’instrument que determina la política municipal d’habitatge amb una durada de 6 anys.

Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge
 
 
El Pla Local d’Habitatge fa una anàlisi de la situació de l’habitatge al municipi. En base a l’anàlisi construeix una diagnosi. I finalment defineix els objectius, estratègies i programes concrets per donar resposta a les necessitats detectades.
 
Els grans temes que aborda l’anàlisi són:

  1. Les persones: quanta gent serem al municipi d’aquí a 6 anys? quines problemàtiques existeixen en relació a l’habitatge? Quant habitatge assequible necessitem?
  2. El parc d’habitatges: com són els edificis i els habitatges? en quines condicions de conservació, accessibilitat i ús estan? Quins són els principals entorns amb necessitats de rehabilitació? Tenim habitatge buit, infrahabitatge, habitatges sobreocupats?
  3. El mercat d’habitatge: quina és la situació del mercat immobiliari? Hi ha conflictes d’interessos entre el mercat immobiliari i les necessitats de la població?
  4. El planejament urbanístic: quines oportunitats ens ofereix el planejament per generar habitatge assequible? El planejament afecta negativament a la conservació dels edificis existents? N’impedeix la millora?
  5. Els recursos i iniciatives existents: que s’està fent per millorar les condicions dels habitatges? I per facilitar el pagament del lloguer, la hipoteca i els subministraments? I per generar habitatge assequible? I per evitar que hi hagi habitatges buits? Què es pot millorar?

Aquest 2023 s’ha iniciat la redacció del Pla Local d’Habitatge d’Amposta amb la participació dels equips tècnic municipals, les entitats i agents que treballen en l’habitatge al municipi.
 
Però tu què en penses? Quines són les principals problemàtiques relacionades amb l’habitatge a Amposta i com t’afecten?

T