1. LIMPEZA

1.1. Dos seguintes problemas relacionados coa LIMPEZA , que percepción ten da frecuencia coa que se producen e que grao de importancia lles concede ? 

Question Title

FRECUENCIA (escolla unha única opción de resposta)

  Non coñezo a existencia dese tipo de problemas Raras veces A miúdo  Constantemente
Residuos e  lixo nas rúas e prazas
Cabichas de tabaco no chan
Lixo fóra dos colectores
Deposito de voluminosos (móbeis, electrodomésticos...) fóra dos días establecidos
Vertedoiros incontrolados en montes e soares
Lixo en sendas fluviais , camiños forestais...
Lixo en cunetas e vías peonis
Cartelaría en fachadas e mobiliario urbano
Excrementos e miccións de cans
Pintadas en fachadas e persianas de locais

Question Title

IMPORTANCIA (escolla unha única opción de resposta)

  É un problema pouco importante Importante Moi importante
Residuos e  lixo nas rúas e prazas
Cabichas de tabaco no chan
Lixo fóra dos colectores
Deposito de voluminosos (móbeis, electrodomésticos...) fóra dos días establecidos
Vertedoiros incontrolados en montes e soares
Lixo en sendas fluviais , camiños forestais...
Lixo en cunetas e vías peonis
Cartelaría en fachadas e mobiliario urbano
Excrementos e miccións de cans
Pintadas en fachadas e persianas de locais

Question Title

1.2. Outros problemas de civismo relacionados coa limpeza?

Question Title

1.3. Pode indicar rúas ou lugares nos que perciba con especial intensidade algunha das problemáticas abordadas neste bloque, especificando a problemática?

Question Title

1.4. Cales pensa que son os motivos que impiden que este tipo de problemas se erradiquen? Indique os posíbeis motivos e marque do 1 ao 10 (sendo 1 pouco probábel e 10 moi probábel).

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ineficacia  do Concello e permisividade.
Falta de civismo

Question Title

1.5.  Ocórresenlle algunhas posíbeis solucións para erradicar os problemas de incivismo en materia de limpeza?

0 de 35 respondidas
 

T