Enquesta Pla d’Acció Agenda Urbana

L'enquesta forma part de la fase de Comunicació i Participació Ciutadana per l'elaboració del Pla d'Acció Agenda Urbana que l'Ajuntament de Pedreguer ha posat en marxa, amb l'objectiu d'aconseguir un poble més sostenible, just i pròsper.
És un qüestionari senzill i molt ràpid de contestar, algunes preguntes són obertes, ja que és una bona forma per donar una opinió més concreta.
També pots participar a través de correu electrònic: pedreguer@planaccionurbana.org
Telèfon - WhatsApp - Telegram 722 89 90 98
 
Les dades de l'enquesta queden subjectes a la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals (RGPD 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals)
 
 

Question Title

* 1. De quin sexe eres?

Question Title

* 2. En què franja d'edat estàs?

Question Title

* 3. Quins avantatges creus que té viure a Pedreguer?

Question Title

* 4. Quins problemes creus que té viure a Pedreguer?

Question Title

* 5. Valora la importància de treballar en els 10 Punts de l'Agenda Urbana. (Sent 1 poc important i 5 molt important)

  1 2 3 4 5
ORDENAR EL TERRITORI I FER UN ÚS RACIONAL DEL SÒL, CONSERVAR-LO I PROTEGIR-LO
EVITAR LA DISPERSIÓ URBANA I REVITALITZAR LA CIUTAT EXISTENT
PREVINDRE I REDUIR ELS IMPACTES DEL CANVI CLIMÀTIC I MILLORAR LA RESILIÈNCIA
FER UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DELS RECURSOS I AFAVORIR L'ECONOMIA CIRCULAR
AFAVORIR LA PROXIMITAT I LA MOBILITAT SOSTENIBLE
FOMENTAR LA COHESIÓ SOCIAL I BUSCAR L'EQUITAT
IMPULSAR I AFAVORIR L'ECONOMIA URBANA
GARANTIR L'ACCÉS A l'HABITATGE
LIDERAR Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN DIGITAL
MILLORAR ELS INSTRUMENTS D'INTERVENCIÓ I LA GOVERNANÇA

Question Title

* 6. Valora el Grau d'importància que li dones treballar en aquestes Àrees, per poder millorar Pedreguer. (Sent 1 poca importància i 5 màxima importància)

  1 2 3 4 5
Serveis  Socials
Serveis Públics
Seguretat Ciutadana
Promoció Turística
Medi Ambient i la Natura
Joventut
Igualtat
Foment del Treball
Festes
Esports
Educació
Despoblació
Cultura

Question Title

* 7. Quina valoració fas de cadascun d'aquests punts a Pedreguer?

  Molt bo Bo Regular Dolent Molt dolent
Estat general dels carrers
Estat general de les voreres
Estat general dels camins
Situació dels Contenidors de residus
Infraestructures municipals
Entorn Natural
Estat del Polígon Industrial
Neteja general del poble
Serveis Municipals
Qualitat de Vida
Transport Públic

Question Title

* 8. Quin consideres que és la major debilitat de Pedreguer?

Question Title

* 9. Quin consideres la major Amenaça per a Pedreguer?

Question Title

* 10. Quina Oportunitat a qualsevol nivell, es pot trobar a Pedreguer?

Question Title

* 11. Indica els reptes i millores que han d'afrontar-se a Pedreguer de cara al futur

T